Personvernregler

INFORMASJON FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE DATA


I henhold til artikkel 13 i GDPR 679-2016 definert som "General Data Protection Regulation" informerer vi
deg at behandlingen av personopplysninger gitt under levering av varer / tjenester / tjenester, rettet mot
utelukkende for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene og for å oppfylle dine spesifikasjonsforespørsler, samt å
overholde regulatoriske forpliktelser, spesielt regnskap og skatt, samt å tilby kommersiell
informasjon om våre produkter og tjenester vil finne sted på HotNRare.com srl., Via Pradazzo, 1 -
40012 Calderara di Reno (BO), Piva: 03187751205 - Tlf. 051.0334124 - (privacy@hnr.com)
- www.hotnrare.com med bruk av datastyrte prosedyrer, på måter og innenfor grensene
nødvendig for å forfølge ovennevnte formål. Oppgitte data blir behandlet i samsvar
med ovennevnte lov, som svarer på forpliktelsene om taushetsplikt og lovlighet som inspirerte
vårt selskap og for den tiden det er strengt nødvendig de ble samlet inn for i tilfelle ikke-bruk vilje
ikke overstige 24 måneder; dessuten blir ikke dataene spredt. Dine data, for strengt profesjonelle
grunner og med det formål å utføre vår tjeneste i beste fall, kan kommuniseres til:


 Våre agenter autorisert til å utføre behandlinger.

 Eventuelle sertifiserte plattformer for sending av nyhetsbrev eller kommunikasjon angående tjenester og tjenester.
 Kreditt- og / eller finansinstitusjoner.
 Våre eksterne samarbeidspartnere er imidlertid identifisert og utpekt av oss.
 Regnskapsførere og konsulenter for regnskaps- eller skattekrav.


Overføring av data kan være obligatorisk for den eksakte gjennomføringen av kontraktsmessige og pre-kontraktuelle
forpliktelser, og deres manglende angivelse ville gjøre det umulig å fullføre oppfyllelsen av
nødvendige aktiviteter på en nøyaktig måte. Samtykke er ikke nødvendig når behandlingen:


a) det er nødvendig å oppfylle en forpliktelse i henhold til loven, en forskrift eller fellesskapslovgivning;
b) det er nødvendig å oppfylle forpliktelser som følger av en kontrakt som den interesserte er en del av eller til
oppfylle spesifikke forespørsler fra den interesserte før kontraktsinngåelsen;
c) det gjelder data som kommer fra offentlige registre, lister, handlinger eller dokumenter som kan være kjent med
hvem som helst, uten å berøre begrensningene og modalitetene som lovene, forskriftene eller fellesskapet
forskrifter for datautlevering og publisitet.


RETTIGHETER AV INTERESSERTE
De interesserte har rett til å få fra Garanten, i tilfellene som er foreskrevet, tilgang til
personopplysninger og korreksjon eller kansellering av den samme eller begrensningen i behandlingen som gjelder
dem eller å motsette seg behandlingen (artikkel 15 og følgende i forordningen). Den aktuelle forespørselen til
autoriteten presenteres ved å kontakte databeskyttelsesansvarlig hos garantisten (personopplysninger
Beskyttelsesmyndighet - Person med ansvar for beskyttelse av personopplysninger, Piazza di Montecitorio, 121, IT-00186,
Roma, e-post: rpd@gpdp.it).


KLAGERETT
Interesserte parter som mener at behandlingen av personopplysninger rapportert til dem via dette nettstedet er
i strid med bestemmelsene i forordningen har rett til å klage til garantisten, som
gitt av art. 77 i forskriften, eller å ta passende rettsvesen (artikkel 79 i reglene).
Nedenfor er artiklene relatert til interessene til den interesserte:


Artikkel 15 Den registreredes rett til innsyn
1. Den registrerte skal ha rett til å motta fra den behandlingsansvarlige bekreftelse på om personopplysninger om ham eller henne blir behandlet eller ikke, og, når det er tilfelle, tilgang til personopplysningene og følgende informasjon: (a ) formålet med behandlingen; (b) hvilke kategorier personopplysninger det gjelder, (c) mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli gitt ut til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner; (d) der det er mulig, den planlagte perioden som personopplysningene vil bli lagret i, eller, hvis ikke mulig, kriteriene som ble brukt for å bestemme denne perioden, (e) eksistensen av rett til å be den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling av personopplysninger om den registrerte eller å motsette seg slik behandling; (f) retten til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet; (g) der personopplysningene ikke blir samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om kilden, h) eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og i det minste i slike tilfeller meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de planlagte konsekvensene av slik behandling for den registrerte. 2. Når personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha rett til å bli informert om passende garantier i henhold til artikkel 46 knyttet til overføringen. 3. Den behandlingsansvarlige skal levere en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier som den registrerte ber om, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrative kostnader. Når den registrerte fremsetter forespørselen elektronisk, og med mindre annet er forespurt av den registrerte, skal informasjonen gis i vanlig elektronisk form. 4. Retten til å skaffe en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke påvirke andres rettigheter og friheter negativt.


Artikkel 16 Rett til rettelse
Den registrerte skal ha rett til å motta fra den behandlingsansvarlige uten unødig forsinkelse retting av unøyaktige personopplysninger som gjelder ham eller henne. Tatt i betraktning formålet med behandlingen, skal den registrerte ha rett til å få fullført ufullstendige personopplysninger, inkludert ved å gi en utfyllende uttalelse.
HotNRare.com srl - Via Pradazzo, 1-40012 Calderara di Reno (BO)
Piva: 03187751205 - Tlf. 051.0334124 - privacy@hnr.com


Artikkel 17 Rett til sletting ('rett til å bli glemt')
1. Den registrerte skal ha rett til å innhente sletting av personopplysninger om ham eller henne fra den behandlingsansvarlige uten unødig forsinkelse, og den behandlingsansvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse der en av følgende grunner gjelder: (a ) personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålet de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; 4.5.2016 L 119/43 Den europeiske unions tidende NO b) den registrerte trekker tilbake samtykke som behandlingen er basert på i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 bokstav a) ( 2), og der det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandlingen; (c) den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1, og det ikke er tvingende legitime grunner for behandlingen, eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2,
(d) personopplysningene er ulovlig behandlet; (e) personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i unions- eller medlemsstats lovgivning som den behandlingsansvarlige er underlagt; (f) personopplysningene er samlet inn i forhold til tilbudet om informasjonssamfunnstjenester nevnt i artikkel 8 nr. 1. 2.Hvis den behandlingsansvarlige har offentliggjort personopplysningene og er forpliktet i henhold til nr. 1 for å slette personopplysningene, skal den behandlingsansvarlige, med hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved implementering, ta rimelige tiltak, inkludert tekniske tiltak, for å informere behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene som den registrerte har bedt om sletting av slike kontrollører av lenker til, eller kopiering eller replikering av disse personopplysningene. 3. Punkt 1 og 2 får ikke anvendelse i den grad behandlingen er nødvendig: (a) for
å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon; b) for overholdelse av en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til unions- eller medlemsstats lovgivning som den behandlingsansvarlige er underlagt, eller for utførelsen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelsen av offisiell myndighet som er tillagt den behandlingsansvarlige, c) av hensyn til offentlig interesse på folkehelseområdet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav h) og i) samt artikkel 9 nr. 3, d) for arkivering av offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1, i den grad retten nevnt i nr. 1 sannsynligvis vil gjøre det umulig eller alvorlig svekke oppnåelsen av målene for behandlingen; eller (e) for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.


Artikkel 18 Rett til begrensning av behandlingen
1.Den registrerte skal ha rett til å motta fra den behandlingsansvarlige en begrensning i behandlingen der ett av følgende gjelder: (a) nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør at den behandlingsansvarlige kan verifisere nøyaktigheten av personopplysningene; (b) behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber om begrensning av deres bruk i stedet; (c) den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene i forbindelse med behandlingen, men de kreves av den registrerte for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; (d) den registrerte har motsatt seg behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i påvente av verifiseringen av om den behandlingsansvarliges legitime grunnlag overstyrer den registreredes. 2.Hvor behandlingen er begrenset i henhold til nr. 1, slik personlig
data skal, med unntak av lagring, kun behandles med den registreredes samtykke eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner av viktig offentlig interesse for Union eller av en medlemsstat. 4.5.2016 L 119/44 Den europeiske unions tidende NO 3. En registrert som har fått begrensning i behandlingen i henhold til nr. 1, skal informeres av den behandlingsansvarlige før begrensningen for behandlingen oppheves.


Artikkel 19 Varslingsplikt angående retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning i behandlingen
den behandlingsansvarlige skal formidle enhver retting eller sletting av personopplysninger eller begrensninger i behandlingen utført i samsvar med artikkel 16, artikkel 17 nr. 1 og artikkel 18 til hver mottaker som personopplysningene har blitt gitt til, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer uforholdsmessig innsats. Den behandlingsansvarlige skal informere den registrerte om disse mottakerne hvis den registrerte ber om det.


Artikkel 20 Rett til dataportabilitet
1.Den registrerte skal ha rett til å motta personopplysningene om ham eller henne, som han eller hun har gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og ha rett til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, der: (a) behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b), og (b) behandlingen utføres på automatiserte måter. 2. Ved utøvelsen av sin rett til dataportabilitet i henhold til nr. 1, skal den registrerte ha rett til å få personopplysningene overført direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, der det er teknisk mulig. 3. Utøvelsen av retten nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ikke berøre artikkel 17. Denne retten skal ikke gjelde for behandling som er nødvendig for å utføre en oppgave utført av offentlig interesse eller for utøvelse av offentlig myndighet. har kontrolleren. 4. Retten nevnt i nr. 1 skal ikke påvirke andres rettigheter og friheter negativt.


Artikkel 21 Innvendingsrett
1.Den registrerte skal ha rett til å motsette seg, på grunnlag av hans eller hennes spesielle situasjon, når som helst behandling av personopplysninger om ham eller henne som er basert på artikkel 6 nr. E) eller f) ( 1), inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. Den behandlingsansvarlige skal ikke lenger behandle personopplysningene med mindre den behandlingsansvarlige viser overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. 2.Når personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, skal den registrerte ha rett til når som helst å motsette seg behandling av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring, som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. 3.Hvis den registrerte motsetter seg behandling for direkte markedsføringsformål, skal personopplysningene ikke lenger behandles for slike formål. 4.5.2016 L119 / 45 Den europeiske unions tidende NO 4. Senest på tidspunktet for den første kommunikasjonen med den registrerte skal rettigheten nevnt i nr. 1 og 2 eksplisitt gjøres oppmerksom på den registrerte og skal presenteres tydelig og separat fra annen informasjon. 5.I forbindelse med bruken av informasjonssamfunnstjenester, og til tross for direktiv 2002/58 / EF, kan den registrerte utøve sin rett til å motsette seg automatiserte metoder ved hjelp av tekniske spesifikasjoner. 6.Hvor personopplysninger behandles for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikkel 89 nr. 1, skal den registrerte på grunnlag av hans eller hennes spesielle situasjon ha rett til å motsette seg behandling av personopplysninger angående ham eller henne, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til offentlig interesse.


Artikkel 22 Automatisert individuell beslutningstaking, inkludert profilering
1. Den registrerte skal ha rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger angående ham eller henne eller på lignende måte påvirker ham eller henne betydelig. 2. Punkt 1 får ikke anvendelse dersom avgjørelsen: (a) er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en kontrakt mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig; (b) er autorisert av unions- eller medlemsstats lovgivning som den behandlingsansvarlige er underlagt, og som også fastsetter egnede tiltak for å beskytte den registreredes rettigheter og friheter og legitime interesser; eller (c) er basert på den registreredes eksplisitte samtykke. 3.I tilfellene nevnt i nr. 2 bokstav a) og c) skal den behandlingsansvarlige iverksette egnede tiltak for å beskytte den registreredes rettigheter og friheter og legitime interesser, i det minste retten til å oppnå menneskelig
HotNRare.com srl - Via Pradazzo, 1-40012 Calderara di Reno (BO)
Piva: 03187751205 - Tlf. 051.0334124 - privacy@hnr.com
inngripen fra den kontrollerens side, for å uttrykke sitt synspunkt og bestride avgjørelsen. 4. Avgjørelser nevnt i nr. 2 skal ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger nevnt i artikkel 9 nr. 1, med mindre artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller g) gjelder og passende tiltak for å beskytte opplysningene subjektets rettigheter og friheter og legitime interesser er på plass.